0

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη και χωρίς καμμία καταγραφή της ταυτότητας και των δεδομένων του Επισκέπτη. Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ως απολύτως αναγκαίο μέσο για τη σωστή λειτουργία της και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και Πελατών. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-επισκεπτών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ δεν είναι δυνατή η καταγραφή μέσω αυτών της ταυτότητας των Επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι τεχνολογικώς εφικτή η συνέχιση της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας άνευ της αποδοχής από τον χρήστη-επισκέπτη της αποστολής των cookies.

H παραγγελία αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αναγκαίως τη συναίνεσή σας, ως συμβατική υποχρέωση, στη συλλογή των απολύτως απαραίτητων για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας προσωπικών δεδομένων, τα οποία εσείς οι ίδιοι μας χορηγείτε και την επεξεργασία αυτών από την επιχείρησή μας, αποκλειστικώς και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, δηλαδή την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, πράγμα που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει. Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και η παροχή των προσωπικών δεδομένων του αποτελεί συγχρόνως δήλωση του Πελάτη περί της ανεπιφύλακτης εγκρίσεως και αποδοχής της χρήσεως αυτών από πλευράς μας για την εξυπηρέτησή του και την πραγματοποίηση της συναλλαγής, καθώς και δήλωση περί του αληθούς των στοιχείων αυτών. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή τόπου εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [προαιρετικώς] και αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε (τα δύο τελευταία στοιχεία μόνο σε περίπτωση επιτηδευματιών και για την έκδοση τιμολογίου).

Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο Νικόλαος Φραντζής, τηλ. 2284028697.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται απόρρητα και δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που κατά τον νόμο, την κοινή αντίληψη και την καλή πίστη αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της παραγγελίας (όπως π.χ. η παροχή του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου και της διεύθυνσης κατοικίας του Πελάτη στον μεταφορέα, ο οποίος θα παραδώσει το προϊόν). Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών δεν διατηρούνται από το κατάστημά μας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αμοιβαία εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, εκτός και εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (όπως σε συναλλαγή με επιτηδευματίες) και για το χρονικό διάστημα που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία. Ο Πελάτης όμως, εάν το επιθυμεί, μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση τους για τη διευκόλυνση της εξυπηρετήσεώς του σε μελλοντική συναλλαγή ή για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών για τα προϊόντα μας μηνυμάτων. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται η εγγραφή σας στο πελατολόγιο της επιχειρήσεώς μας, μέσω της ιστοσελίδας μας, οπότε και η εγγραφή σας συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Ο μη προσδιορισμός από πλευράς σας του χρονικού διαστήματος της διατήρησης (δυνατότητα η οποία σας δίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας) συνεπάγεται ότι αυτή θα είναι για αόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η συναίνεσή σας για τη διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να ανακληθεί από πλευράς σας ανά πάσα στιγμή και άνευ ουδεμίας προϋποθέσεως.

Σε κάθε περίπτωση, τα όσα αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR), από τους οποίους απορρέουν συγκεκριμένα δικαιώματα για τον Πελάτη, κάποια εκ των οποίων αναφέρουμε εδώ ενδεικτικώς, όπως: το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα τυχόν διατηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, για τη λήψη αντιγράφου αυτών σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για την απευθείας μεταβίβασή τους σε τρίτον υπεύθυνο επεξεργασίας, για επιβεβαίωση εάν υφίστανται επεξεργασία (και τους σκοπούς της) ή όχι, για να αντιταχθείτε στην τυχόν επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τον περιορισμό της, καθώς και για τη διόρθωση ή διαγραφή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 20 και 21 του Γ.Κ.Π.Δ, καθώς και άρθρα 53 κ.επομ. Ν. 4624/2019. Η διαγραφή λαμβάνει χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία τους δεν επιβάλλεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις (όπως π.χ. η φορολογική νομοθεσία).

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε με έγγραφη αίτηση, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ), είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και χωρίς καμμία επιβάρυνσή σας σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της ασκήσεως του δικαιώματος λήψεως αντιγράφου των τυχόν τηρούμενων από την επιχείρησή μας προσωπικών δεδομένων, που επιβαρύνεται με το ανάλογο τέλος ταχυδρομικής αποστολής, το οποίο και καταβάλλει ο αιτών, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail).

  Επισημαίνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή (για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της: www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων